Ten produkt tytoniowy szkodzi zdrowiu i powoduje uzależnienie

Regulamin sklepu internetowego sklep.glo.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy GLO działający pod adresem internetowym: https://sklep.glo.pl, zwany dalej Sklepem, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową i prowadzony jest przez spółkę pod firmą: CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Ostrzeszowie (adres siedziby: al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów), wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000488221, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 9721147850 oraz numerem statystycznym REGON 300443550, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności prawa i obowiązki kupujących i Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej: info@glo.pl i numer telefonu: +48 800 610 610 (koszt połączenia według taryfy operatora). Adres pod jakim można składać reklamacje w formie pisemnej to: Aleja Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów.
 4. Dane teleadresowe, o których mowa w pkt I.3 Regulaminu, stanowią dane umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą.

 

II. Warunki dotyczące sprzedaży Produktów

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu oferuje w sieci Internet sprzedaż produktów, a w szczególności rekwizytów tytoniowych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 z późn. zm.), dalej jako: „Produkt” lub „Produkty”.
 2. Realizacja zamówień odbywać się będzie wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stroną umów zawieranych ze Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Produktu wyłącznie na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową, zwaną dalej: „Klientem”.
 4. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.glo.pl. Klient przed złożeniem zamówienia jest informowany o głównych cechach Produktu, jego łącznej cenie wraz z podatkami, a także o opłatach za dostarczenie oraz o innych kosztach, jeżeli są związane z realizacją zamówienia, a także o sposobie i terminie zapłaty za Produkt objęty zamówieniem. Zamówienia składane są w Sklepie poprzez użycie przez Klienta przycisku opisanego: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zapoznania się z treścią Regulaminu. 
 5. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sprzedawcę (chwila zawarcia umowy sprzedaży). Sprzedawca potwierdza w ten sposób zawarcie umowy, przesyłając Klientowi jednocześnie treść Regulaminu i czyniąc tym samym zadość obowiązkowi dostarczenia Klientowi będącemu konsumentem informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 6. Sprzedawca umożliwia Klientom zapłatę za zamówione Produkty wyłącznie kartą płatniczą lub innymi instrumentami płatniczymi dostępnymi za pośrednictwem systemów PayU.pl.
 7. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po autoryzacji transakcji płatniczej, tego samego dnia w którym dokonano autoryzacji, jeżeli nastąpiła ona do godz. 14:00, następnego dnia, jeżeli autoryzacja nastąpiła po godz. 14:00.
 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.


III. Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy Produkcie przy składaniu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

IV. Warunki dostawy

 1. Dostawa Produktu realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem przedsiębiorstwa kurierskiego po zapoznaniu się z kosztami dostawy. O kosztach dostawy Produktu Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia.
 2. Sprzedawca przekaże Produkt do wysłania przedsiębiorstwu kurierskiemu niezwłocznie po autoryzacji transakcji płatniczej zgodnie z pkt. II.7 Regulaminu, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych liczonych od autoryzacji transakcji płatniczej. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym, szacunkowym czasie dostawy Produktu przed złożeniem zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie V.6.

V. Urządzenia personalizowane

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu oferuje Klientom możliwość grawerunku zamówionego Produktu.
 2. Usługa grawerunku obejmuje możliwość dokonania przez Klienta wyboru jednego z obrazków zaproponowanych przez Sprzedawcę albo wpisania własnego tekstu do umieszczenia na zamówionym Produkcie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy grawerowania na zamówionym Produkcie słów obraźliwych, szowinistycznych, treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich, w tym naruszenie wizerunku, prawa własności intelektualnej, praw autorskich, praw własności przemysłowej, jak również obrazów zawierających takie treści. Sprzedawca poinformuje Klienta o skorzystaniu z prawa odmowy dotyczącego realizacji zamówienia spełniającego kryteria, o których mowa powyżej.
 4. W przypadku przesłania przez Klienta zamówienia spełniającego kryteria, o których mowa powyżej, Klient zwolni Sprzedawcę z odpowiedzialności względem osoby trzeciej, które prawa zostały naruszone w powyższy sposób.
 5. W przypadku skorzystania przez Klienta z usługi grawerunku zamówionego Produktu, Klient nie będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, ponieważ Produkt służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. Ponadto, w przypadku skorzystania przez Klienta z usługi grawerunku zamówionego Produktu, czas dostawy Produktu zostaje wydłużony do 5 dni roboczych.
 7. Klient udzieli Sprzedawcy licencji na wykorzystanie przez Sprzedawcę przesłanego przez Klienta tekstu w celu realizacji usługi grawerunku Produktu oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Klienta.

Sprzedawca oświadcza, że nie wykorzysta przesłanego przez Klienta tekstu w żadnym innym celu.

Przez okres, w którym Klientowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi (2 lata od dnia zawarcia umowy), Sprzedawca będzie uprawniony do przechowania pliku z tekstem przesłanym przez Klienta w celu realizacji usługi grawerunku zamówionego Produktu.

Po upływie wskazanego powyżej terminu, Sprzedawca usunie plik.

Klient udzieli licencji, o której mowa powyżej przed złożeniem zamówienia na usługę grawerunku zamówionego Produktu, poprzez zaznaczenia pola „Wyrażam zgodę” przy klauzuli o poniższej treści:

"Oświadczam, że posiadam wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do przesłanego pliku oraz treści w nim zawartych i udzielam CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Ostrzeszowie licencji na wykorzystanie zapisanego w nim tekstu poprzez:

 • wprowadzenie pliku do pamięci komputera oraz
 • wykonanie kopii pliku w celu realizacji usługi grawerunku zamówionego Produktu oraz
 • rozpatrzenia reklamacji”

Licencja nie narusza uprawnień Klienta do:

 • wglądu do swoich danych osobowych,
 • ich modyfikowania,
 • żądania usunięcia.

Uprawnienia Klienta dotyczące ochrony jego danych osobowych mają pierwszeństwo przed licencją udzieloną Sprzedawcy na wykorzystanie przesłanego tekstu w celu realizacji usługi grawerunku Produktu.


VI. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) każdy Klient, który nabył w Sklepie Produkt, może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu na zasadach i w sposób określony w informacjach stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie V.5, tj. w przypadku skorzystania przez Klienta z usługi grawerunku zamówionego Produktu, Klient nie będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, ponieważ Produkt służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprzedawca udostępnia formularz odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje w odnośniku https://sklep.glo.pl/media/pdf/odstapienie.pdf. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.


VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.
 2. Jeżeli Produkt ma wady, które tkwiły w nim w chwili otrzymania przez Klienta Produktu lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacje związane z Produktem mogą być zgłaszane pisemnie lub elektronicznie na odpowiednie dane teleadresowe wskazane w pkt I.3 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta oraz jego adres, na który zostanie przesłana odpowiedź na reklamację w przypadku reklamacji w formie pisemnej, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz oryginał albo czytelną kopię dowodu zakupu.
 4. Sprzedawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Klient składający reklamację zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu listem poleconym na adres podany w reklamacji, a w przypadku reklamacji składanych w formie wiadomości elektronicznej - w formie wiadomości e-mail.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

VIII. Dane osobowe

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest związane z podaniem danych osobowych Klienta, w szczególności w celu realizacji zamówienia i dostarczenia Produktu na podany przez Klienta adres dostawy. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Klient wraz z powiadomieniem, o którym mowa w pkt II.5 Regulaminu, otrzyma stosowną klauzule informacyjną w rozumieniu art. 13 RODO, obejmującą szczegółowe informacje dotyczące zakresu oraz celu przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta.
 3. Ponadto Sklep umożliwia fakultatywnie złożenie zamówienia i jego realizację poprzez rejestrację Klienta w bazie, której administratorem jest British American Tobacco Polska Trading Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. W przypadku złożenia zamówienia w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie stosownej umowy powierzenia zawartej z British American Tobacco Polska Trading Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Klient składając zamówienie zobowiązuje się podawać w zamówieniu wyłącznie dane z rzeczywistym stanem faktycznym.
 2. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej https://sklep.glo.pl/media/pdf/regulamin-sklepu.pdf i zapisać go na własnym nośniku.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:
  1. zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany - w zakresie do tego niezbędnym;
  2. konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Sklepu i zapobiegania nadużyciom - w zakresie do tego niezbędnym; 
  3. konieczności ochrony uzasadnionych interesów Klientów - w zakresie do tego niezbędnym; 
  4. w celu dostosowania Regulaminu do aktualnej oferty produktowej - w zakresie do tego niezbędnym;
  5. wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Sklepu - w zakresie do tego niezbędnym.
 4. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem zmiany Regulaminu poprzez udostępnienie zmienionego Regulaminu na stronie internetowej: https://sklep.glo.pl/media/pdf/regulamin-sklepu.pdf. Zamówienie złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane na podstawie dotychczas obowiązujących zapisów Regulaminu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Produktów, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia i obsługi Klienta w przypadku zaistnienia uzasadnionych podstaw do stwierdzenia nieuczciwości Klienta lub stwierdzenia próby złożenia zamówienia przez Klienta w sposób niezgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem oraz w przypadkach określonych w punkcie V.3 powyżej.
 7. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Produktu, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i niezwłocznie otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca wskaże Klientowi termin dostawy Produktu niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje przez czas nieoznaczony.Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu GLO

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

I. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie V.4, tj. w przypadku skorzystania przez Klienta z usługi grawerunku zamówionego Produktu, ponieważ Produkt służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, mogą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niej w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej, wysłanego na adres: CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Aleja Wojska Polskiego 23C, 63-500 Ostrzeszów lub w formie korespondencji e-mail na adres: info@glo.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór znajduję się w odnośniku: https://sklep.glo.pl/media/pdf/odstąpienie.pdf

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Numery telefonu, pod którym można uzyskać niezbędne informacje to: +48 800 610 610.
 3. W okresie od udostępnienia zmienionego Regulaminu do zakończenia obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami COVID-19, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Produktu lub w którym wskazana przez Państwa osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Produktu. Powyższe postanowienie nie dotyczy postanowień zawartych w punkcie V.4 Regulaminu, tj. w przypadku skorzystania przez Klienta z usługi grawerunku zamówionego Produktu, Klient nie będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, ponieważ Produkt służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Postanowienia pkt. I.3-I.5 oraz pkt II. Załącznika nr 1 do Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 4. Klient będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Produktu lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Produktu także w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami COVID-19, jeżeli zostanie on ogłoszony bezpośrednio po odwołaniu obowiązywania obecnego stanu epidemii. W takim wypadku pozostałe postanowienia z pkt I.6 oraz postanowienia z pkt. I.3-I.5 i pkt II. Załącznika nr 1 do Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 5. Postanowienia z pkt. I.6 oraz pkt. I.7 Załącznika nr 1 do Regulaminu obowiązują z chwilą ich udostępnienia i przestają obowiązywać z chwilą odwołania obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami COVID-19 lub stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami COVID-19, jeżeli zostanie on ogłoszony bezpośrednio po odwołaniu obowiązywania obecnego stanu epidemii.
 6. Postanowienia z pkt. I.6 oraz pkt. I.7 Załącznika nr 1 do Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych przez Klienta w trakcie obowiązywania ww. postanowień, a także do zamówień złożonych i zrealizowanych przed rozpoczęciem ich obowiązywania, pod warunkiem, iż nie upłynął jeszcze przewidziany w powyższych postanowieniach, trzydziestodniowy termin do odstąpienia od umowy.

 

II. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie (w odpowiednim piśmie lub na formularzu prosimy wyraźnie zaznaczyć, czy wyrażają Państwo zgodę na inny sposób płatności niż użyty przy pierwotnej transakcji, a jeżeli tak, proszę go wyraźnie wskazać). W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztem przesyłki zwracanego Produktu do nas.
 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt na adres: CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Aleja Wojska Polskiego 23C, 63-500 Ostrzeszów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

ANEKS DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.glo.pl

 

I.

W związku z obowiązującym do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii  w związku z zakażeniami COVID-19, na podstawie Pkt. IX.3.3. Regulaminu sklepu internetowego sklpe.glo.pl (dalej: Regulamin) zmieniają się następujące postanowienia Regulaminu:

 

 • 1. Zamienia się załącznik nr 1 do Regulamin w ten sposób, iż w pkt I zostaje wprowadzony ppkt 6 o następującym brzmieniu:

„6. W okresie od udostępnienia zmienionego Regulaminu do zakończenia obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami COVID-19, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Produktu lub w którym wskazana przez Państwa osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Produktu. Powyższe postanowienie nie dotyczy postanowień zawartych w punkcie V.4 Regulaminu, tj. w przypadku skorzystania przez Klienta z usługi grawerunku zamówionego Produktu, Klient nie będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, ponieważ Produkt służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Postanowienia pkt. I.3-I.5 oraz pkt II. Załącznika nr 1 do Regulaminu stosuje się odpowiednio.”

 

 • 2. Zamienia się załącznik nr 1 do Regulamin w ten sposób, iż w pkt I zostaje wprowadzony ppkt 7 o następującym brzmieniu:

„7. Klient będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Produktu lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Produktu także w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami COVID-19, jeżeli zostanie on ogłoszony bezpośrednio po odwołaniu obowiązywania obecnego stanu epidemii. W takim wypadku pozostałe postanowienia z pkt I.6 oraz postanowienia z pkt. I.3-I.5 i pkt II. Załącznika nr 1 do Regulaminu stosuje się odpowiednio.”

 

 • 3. Zamienia się załącznik nr 1 do Regulamin w ten sposób, iż w pkt I zostaje wprowadzony ppkt 8 o następującym brzmieniu:

„8. Postanowienia z pkt. I.6 oraz pkt. I.7 Załącznika nr 1 do Regulaminu obowiązują z chwilą ich udostępnienia i przestają obowiązywać z chwilą odwołania obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami COVID-19 lub stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami COVID-19, jeżeli zostanie on ogłoszony bezpośrednio po odwołaniu obowiązywania obecnego stanu epidemii.”

 

 • 4. Zamienia się załącznik nr 1 do Regulamin w ten sposób, iż w pkt I zostaje wprowadzony ppkt 9 o następującym brzmieniu:

„9. Postanowienia z pkt. I.6 oraz pkt. I.7 Załącznika nr 1 do Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych przez Klienta w trakcie obowiązywania ww. postanowień, a także do zamówień złożonych i zrealizowanych przed rozpoczęciem ich obowiązywania, pod warunkiem, iż nie upłynął jeszcze przewidziany w powyższych postanowieniach, trzydziestodniowy termin do odstąpienia od umowy.”

 

II.

 1. Zmiany obowiązują z chwilą ich udostępnienia.
 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.